کلاس های جبرانی

کلاس جبرانی برنامه سازی شی گرا استاد امینی یکشنبه ۱۱ خرداد ۹۳ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

کلاسهای جبرانی انیمیشن در وب استاد نمیرانیان

گروه ۳ و ۴: یکشنبه ۱۱ خرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و ۱۷ تا ۲۰

گروه ۵ و ۶ : سه شنبه ۱۳ خرداد از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و ۱۷ تا ۲۰

کلاس جبرانی ریاضیات گسسته استاد شهرابی سه شنبه ۱۳ خرداد ۹۳ در ۲ گروه یک: ۱۰:۳۰ تا ۱۲ و گروه دو: ۱۵ تا ۱۶:۳۰

کلاس جبرانی ریاضی مهندسی استاد امدادی در یک گروه شنبه ۱۰ خرداد از ساعت ۱۵تا ۱۷ برگزار می گردد

امتحان تصویر سازی (استاد مهربانی ) شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ تحویل کار از ساعت ۱۴ تا ۱۶

468 ad

نظری بدهید

تماس با ما
پیام شما با موفقیت ارسال شد.